معرفی

مشخصات فردی

احمد قنبریان بروجنی

نام - نام خانوادگی : احمد   قنبریان بروجنی

پست الکترونیکی : ghanbarian@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاداسلامی-رشت

سوابق اجرایی

مسئول امورپزوهشی واحد رشت 

معاون اداری مالی انزلی 

عضوهیئت بدوی تخلفات 

عضوکمیته انتصاباتعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/06/01

احمد قنبریان بروجنی
احمد قنبریان بروجنی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^